Nyheter

Så här skriver du en motion till stämman

 

Härmed vill styrelsen informera om att ordinarie föreningsstämma kommer hållas den 8 maj. Formell kallelse med dagordning kommer att meddelas senast 2 veckor före ordinarie stämma. Om du har förslag som du vill att stämman ska fatta beslut kring lämnar du in en motion till styrelsen senast den 13 Mars. En motion till årsstämman bör vara en fråga som berör föreningen och alla dess medlemmar och som inte kan beslutas på ett styrelsemöte. Motionen bör innehålla ett konkret förslag för stämman att ta ställning till. Styrelsen kommer inför stämman att granska alla motioner och lämna förslag till beslut. Både motionen och styrelsens förslag till beslut finns med i materialet som skickas ut före stämman.

 

Att skriva en motion 

Det är inte svårt att skriva en motion. Tänk på att alltid skriva kortfattat. Försök att använda enkla ord och formuleringar som inte kan missuppfattas. Motionen ska formuleras så att en medlem ska kunna rösta genom ombud även om hen inte kan delta vid stämman. Motionen måste därför vara så detaljerad som möjligt och inte lämna utrymme för tolkningar. Ta endast upp ett ämne per motion. Lämna in flera motioner om du har flera ämnen som du vill ska behandlas. 

 1. Börja med en rubrik som talar om vad motionen handlar om.
 2. Vad vill du att föreningen ska göra? Beskriv anledningen till att denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydliggöra problemet men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
 3. Varför vill du att föreningen ska göra detta? Motivera varför du tycker som du gör.
 4. Använd "att-satser". Jag/vi föreslår därför föreningsstämman besluta att…
 5. Avsluta din motion med att skriva ort och datum då du skrev din motion och underteckna med ditt namn. Ange gärna kontaktuppgifter så styrelsen kan ställa följdfrågor om nödvändigt.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 13 Mars.

 

Hit skickar du in din motion

 • E-posta den till .

eller

 • Lägga din motion i styrelsens postfack på Karen Blixens gata 13.

 

Vad händer med motionen på stämman? 

På stämman beslutas huruvida motionen ska antas eller avslås. Det är möjligt att anta delar av en motion men stämman flyter smidigare om motionerna kan antas eller avslås i sin helhet. Om motionen avslås kan kan den tas upp på nytt vid extrastämma om minst 10% av medlemmarna skriftligen kräver det eller vid nästa års ordinarie stämma. Läs mer om föreningsstämman här.

 

Vilka beslut fattas av föreningsstämman? 

Stadgarna anger vilka beslut som måste fattas av föreningsstämma, se stadgarna. Generellt sett hanterar styrelsen beslut som berör förvaltning av föreningen. Som exempel på beslut som måste tas upp på stämman och vad som krävs i omröstning kan nämnas:

 • Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 • Beslut om val av styrelseledamöter.
 • Beslut om arvode till styrelseledamöter.
 • Beslut som innebär väsentliga förändringar av föreningens hus eller mark.
 • Beslut om större investeringar.
 • Beslut om stadgeändring (Kräver två läsningar, alltså två efter varandra följande stämmor).

 

Vill du engagera dig i styrelsen?

Om du är intresserad av att delta i styrelsearbetet för föreningen så skickar du in din intresseanmälan till Hans Christian Malmström på .